Termékek
Menü menu

Általános szerződési feltételek

Partnerré váláshoz az alábbi két szerződést kérjük letölteni, és cégszerűen két példányban aláírva postán vagy személyesen eljuttatni cégünkhöz.

 

Általános szerzödési feltételek
 (letölthető dokumentum) 
Viszonteladói keretszerződés (letölthető dokumentum)

 

 

A CHS Hungary Kft székhelye: 2040. Budaörs, Vasút u. 15., fióktelepe: 1134. Budapest, Lehel utca 12., képviselője: Vidra László ügyvezető, elektronikus levelezési címe: chs@chs.hu WEB címe: www.chs.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Pest Megyei Bíróság Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09- 109483, adószáma: 10955004-2-44. A CHS Hungary Kft fő tevékenységként számítógép, szoftver nagykereskedelmével foglalkozó társaság.
A CHS Hungary Kft tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

 

1. Tárgyi hatály
1.1 A CHS Hungary Kft szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek a CHS Hungary Kft által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.
1.2. Amennyiben Viszonteladóval az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjával/pontjaival az itt leírtaktól eltérőén rendelkezne, az érintett együttműködés illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen Általános szerződési feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.
1.3. Jelen Általános szerződési feltételek – a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak a CHS Hungary Kft WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is. 
1.4. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha a CHS Hungary Kft a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti. 

2. Vevőkör
A CHS Hungary Kft kizárólag számítástechnikai termékek kereskedelmével foglakozó gazdasági társaságokat illetve egyéni vállalkozókat / továbbiakban: Viszonteladó / szolgál ki. A feltételnek megfelelést társasági szerződéssel / cégkivonattal szükséges igazolni. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy mint igazolt partnert a CHS Hungary Kft viszonteladói adatbázisában rögzítse.


3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés
3.1 A CHS Hungary Kft ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők.
3.2. A CHS Hungary Kft a raktárában levő termékekre szóban is elfogad megrendelést, kizárólag a Viszonteladó részére beszerzendő termékekre csak írásban fogad el megrendelést.
3.3. CHS Hungary Kft megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti értéket – CHS Hungary jogosult áthárítani a Viszonteladóra. Amennyiben a beszállító a CHS Hungary Kft lemondását nem fogadja el, Viszonteladó köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.
3.4. A szerződés a CHS Hungary Kft írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány Viszonteladó általi átvétellel jön létre. 
3.5. A CHS Hungary Kft által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegüek, a beszállítók teljesítésének függvényei. Viszonteladó nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a CHS Hungary Kft szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben a CHS Hungary Kft a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, Viszonteladó további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.
3.6. Az áru átvétel teljesítési helye - amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – a CHS Hungary Kft székhelye illetve fióktelepe.


4. Árak
4.1. A CHS Hungary Kft az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás elött visszaigazolt ár.
4.2. A CHS Hungary Kft fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel a CHS Hungary Kft-nél. Ezt a Viszonteladó kérésére igazolni kell.
4.3. Nagy mennyiségű vásárlás illetve folyamatos nagy forgalom esetén CHS Hungary Kft egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat Viszonteladó részére.


5. Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás
5.1. A számla kiállítása a szállításkor illetve az áru átadásakor történik. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek. 
5.2. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Viszonteladót a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a CHS Hungary Kft a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.
5.3. Átutalásos fizetésre az a Viszonteladó jogosult, akit a CHS Hungary Kft a rendelkezésére álló kereskedelmi illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.
5.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a CHS Hungary Kft a mindenkor hatályos Ptk. szerinti - a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó -  mértékű késedelmi kamatot számít fel.
5.5. Viszonteladó a vásárlásai alapján a CHS Hungary Kft felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására köteles. 
5.6. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén a CHS Hungary kft jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.


6. Jótállás, szavatosság
6.1.A CHS Hungary Kft által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. 
6.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a CHS Hungary Kft üzlete vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Viszonteladó kötelessége.


7. Tulajdonjog fenntartása
7.1. A szerződésben szereplő termék a CHS Hungary Kft tulajdonát képezi a Viszonteladóval szemben fennálló követelések teljesítéséig.
7.2. Viszonteladó köteles tűrni a CHS Hungary Kft fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.
7.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a CHS Hungary Kft tulajdonában maradnak, ezeket Viszonteladó csak a CHS Hungary Kft által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését a Viszonteladó köteles megtéríteni a CHS Hungary Kft részére.


8. Elektronikus kereskedelem
8.1. A CHS Hungary Kft és a Viszonteladó közötti elektronikus kereskedelem során Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.
8.2. A CHS Hungary Kft elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül egyedi jelszóval ( továbbiakban: Jelszó ) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával Viszonteladó közvetlen információt szerezhet a CHS Hungary Kft rendelhető termékeiről A Jelszó azonosítja a Viszonteladót, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést Viszonteladó megtette.
8.3. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti a CHS Hungary Kft számítógépes rendszere. A CHS Hungary Kft csak – az ok megjelölése mellett – a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést Viszonteladó részére.
8.4. Viszonteladó teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért. A CHS Hungary Kft nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár Viszonteladónál, akár harmadik személyeknél. Viszonteladó köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.


9. Adatkezelés
9.1. A CHS Hungary Kft a Viszonteladó azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Viszonteladó adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. 
9.2. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy a CHS Hungary Kft szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Viszonteladó azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. 
9.3. Viszonteladó kifejezetten igényt tart arra, hogy a CHS Hungary Kft részére elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot küldjön. Viszonteladó igényt tart a CHS Hungary Kft hírleveleire, egyéb reklám anyagaira, azonban bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy egészbeni megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a CHS Hungary Kft címére megküldve.


10. Exportkorlátozások
10.1. Viszonteladó szavatolja, hogy a termékeket nem exportálja vagy tranzitálja, ha gyanítható, hogy az ilyen termékeket nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatban, vagy rakétatechnológia céljára használják fel, ezen kívül nem szállít egyetlen olyan vállalatnak sem, amely bármely, a termék származási helye szerinti állam Tiltott Személyek Listáján szerepel.
10.2. A CHS Hungary Kft megtagadhatja a szállítást, ha információt szerez arról, hogy a tovább értékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.


11. Egyéb rendelkezések
11.1. A CHS Hungary Kft ezen Általános szerződési feltételeket Viszonteladói számára mind írott, mind elektronikus formában a www.chs.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi. 
11.2. A Viszonteladó bármely termék – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a CHS Hungary Kft Általános szerződési feltételeit. 
11.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. 
11.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.
11.5. Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján a CHS Hungary Kft székhelye alapozza meg.

 


NYILATKOZAT

Alulírott viszonteladó cég aláírásra jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk a CHS Hungary Kft Általános szerződési feltételeit ismeri, az abban foglaltakat a CHS Hungary Kft-vel folytatott kereskedelmi árubeszerzései során létrejött egyedi szerződések kötelező tartalmi elemeként elfogadja.

Kijelentem továbbá, hogy halasztott fizetés engedélyezése esetén az Általános szerződési feltételek 5.5. pontja alapján a CHS Hungary Kft felé a pénzügyi kötelezettségvállalásra biztosítékot nyújtok (vezető tisztségviselői kezességvállalás, azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás, bankgarancia, jelzálogjog stb.)

 

Vevő/Megrendelő cég:  
Cégnév:  
Székhely:  
Képviselő:  
Cégbejegyző bíróság / nyilvántartásba vevő hatóság:  
Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám:  
Bankszámlaszám:  
Adószám:  

Budaörs, 20__ __. .................... ..........................................
  Viszonteladó
  cégszerű aláírása

 

 

CHS Hungary Kft.
H-2040 Budaörs, Vasút utca 15.